Opracowania przyrodnicze i środowiskowe

Firma FIMAT wykonuje zlecenia w wymienionych poniżej obszarach:

- sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia oraz Raportów Oceny Oddziaływania na Środowisko,

- outsourcing środowiskowy dla firm

- prowadzenie dokumentacji środowiskowych dla firm, w tym w szczególności w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska, KOBIZE, CRO,

- sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

- sporządzanie wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów

- sporządzanie wniosków o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

- wykonanie operatów wodnoprawnych,

- sporządzanie Programów ochrony środowiska dla gmin oraz Raportów z realizacji POŚ, a także prowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania programu na środowisko,

- sporządzanie Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie,

- weryfikacje i dokumentacje przyrodnicze dla trwałych użytków zielonych do pakietów przyrodniczych w programie rolno-środowisko-klimatycznym PROW 2014-2020,

- inwentaryzacje botaniczne i fitosocjologiczne oraz monitoring terenów cennych i/lub przeznaczonych pod inwestycje,

- inwentaryzacje roślin inwazyjnych,

- opinie ornitologiczno-chiropterologiczne

- opracowania materiałów graficznych w środowisku GIS-owym,

- ocena stanu zdrowotnego drzew drzew oraz waloryzacja drzew pod kątem występowania gatunków chronionych, 

- przygotowanie wniosku na wycinkę drzewa lub drzew,

- realizacja zobowiązań pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej,

- przygotowanie projektu i zgłoszenia biologicznej oczyszczalni ścieków.