Oferta

- kompleksowa obsługa i profesjonalne doradztwo w zakresie realizacji obowiązków środowiskowych (outsourcing)

- opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym KOBIZE

- sprawozdawczość

- wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

- wnioski o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów

- operaty wodnoprawne

- karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP)

- raporty ocen oddziaływania na środowisko (OOS)

- programy ochrony środowiska (POŚ), raporty z realizacji POŚ, strategiczne oceny oddziaływania na

środowisko (SOOŚ)

- ocena zgodności działania z przepisami ochrony środowiska

- zgłoszenia kotłowni

- prognozowanie emisji dla planowanych inwestycji

- pomiary poziomu zwierciadła statycznego i dynamicznego w studniach

- analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

- inwentaryzacja roślin inwazyjnych

- inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszarów cennych przyrodniczo (w tym użytków ekologicznych i pomników przyrody)

- inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza obszarów przeznaczonych pod inwestycje

- ocena stanu zdrowotnego drzew oraz weryfikacja obecności gatunków chronionych

- zgłoszenia przydomowych oczyszczalni ścieków

- weryfikacja trwałych użytków zielonych (TUZ) i wykonanie dokumentacji do dopłat w pakietach przyrodniczych programu rolno-środowiskowo-klimatycznego 2014-2020

- audyty energetyczne

- opinie ornitologiczno-chiropterologiczne

- pomiary kamerą termowizyjną

- świadectwa energetyczne budynków

- organizacja i prowadzenie spotkań, warsztatów, szkoleń edukacyjnych i informacyjnych dla mieszkańców (w tym w projektach inwestycyjnych)

- wykonanie i sprzedaż zdjęć przyrodniczych i krajobrazowych

- opracowanie tekstów do publikacji edukacyjnych i turystycznych