Termowizja i efektywność energetyczna

Pomagamy naszym klientom szanować energię. Dzięki nowoczesnym narzędziom i wiedzy oferujemy:

specjalistyczne pomiary termowizyjne wraz ze szczegółowym raportem z badań

oraz wykonywanie świadectw energetycznych budynków lub ich części.

 

Badanie termowizyjne inaczej termowizja, to skuteczna i bezinwazyjna metoda diagnostyczna, polegająca na pomiarze i przeanalizowaniu rozkładu temperatur na powierzchniach przy użyciu kamery termowizyjnej.

Pozwala ono na rejestrację promieniowania cieplnego emitowanego przez ciała fizyczne w przedziale temperatur spotykanych w warunkach codziennych, bez konieczności oświetlania ich zewnętrznym źródłem światła oraz dodatkowo na dokładny pomiar temperatury tych obiektów.

Termografia wykorzystywana jest między innymi przy diagnostyce urządzeń mechanicznych, obwodów elektrycznych i w termoizolacji budynków.Jako metoda pomiarowa, w szczególności dzięki swojej prostocie znajduje wiele praktycznych zastosowań m.in. w przemyśle, elektroenergetyce czy budownictwie. 

Praktyczne przykłady zastosowań termografii:

- lokalizacja wycieków i ocena stanu technicznego kominów,

- ocena działania urządzeń mechanicznych, przewodów, rurociągów,

- badanie stanu izolacji termicznej,

- badanie osprzętu elektroenergetycznego,

- ocena izolacji termicznej budynku oraz nieszczelności- szczególnie polecana po wykonaniu np. prac termomodernizacyjnych do oceny jakości ich wykonania,

- badanie instalacji grzewczych w budynkach,

- ocena szczelności stolarki otworowej,

- wykrywanie mostków termicznych w przegrodach,

- oraz wiele innych.

 

Dlaczego warto wykonać badanie termograficzne?

Zdjęcia termowizyjne w zestawieniu z ich właściwą interpretacją są źródłem wiedzy o budynku oraz dają podstawę do oceny jego stanu technicznego. Dają możliwość podjęcia efektywnych i skutecznych działań poprawiających komfort eksploatacji i obniżenia kosztów użytkowania.

Najczęściej wykonywane badania termowizyjne wykonujemy zgodnie z norma PN EN 13187:2001 /”Właściwości cieplne budynków – Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku – metoda podczerwieni”, a uzyskane wyniki odnosimy do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

Celem sporządzanego raportu z badania jest określenie i przedstawienie rozkładu temperatury powierzchni przegród i elementów budowlanych przez pomiar natężenia promieniowania podczerwonego z powierzchni, z uwzględnieniem interpretacji zjawisk przypadkowych oraz w efekcie stwierdzenie czy ten rozkład temperatury powierzchni jest nieprawidłowy w wyniku np. nieciągłości izolacji, zawilgocenia czy wypływu powietrza, z oszacowaniem typu i stopnia występowania nieprawidłowości i ostatecznego ich zakwalifikowania jako defektu.

 

Poniżej kilka przykładowych zdjęć termograficznych pokazujących możliwości wykorzystania kamery w diagnostyce:

Zdjęcie termowizyjne stolarki otworowej z widocznymi mostkami cieplnymi i nadmierna infiltracja powietrza z zewnątrz

 

Elewacja budynku technicznego w zakładzie przemysłowym przed termomodernizacją z wyraźnie widocznymi miejscami montażu grzejników podokiennych i przebiegiem instalacji c.o. Górna kondygnacja nieogrzewana.

Przykładowe zdjęcie elewacji budynku mieszkalnego po termomodernizacji z widocznymi błędami w wykonawstwie prac budowlanych

Przykład zastosowania zdjęcia termowizyjnego w weterynarii - widoczna różnica temperatur kończyn u chorego konia

Zdjęcie termograficzne wewnętrznej rozdzielni elektrycznej w budynku mieszkalnym z widocznym obszarem o podwyższonej temperaturze jednego z pól mogące świadczyć o nieprawidłowej pracy urządzenia lub ponadnormatywnym obciążeniu

 

Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków lub ich części

To popularnie zwane świadectwa energetyczne

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub jego części?

To dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

W jakich sytuacjach wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynków?

Świadectwo charakterystyki energetycznej trzeba przekazać nabywcy lub najemcy wtedy, kiedy budynek, część budynku lub lokal będzie:

  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży,
  • zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • wynajęty.

Zlecenie sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej składają:

  • właściciel lub zarządca budynku (w przypadku sprzedaży lub najmu),
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku zbycia tego prawa),
  • najemca (w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy).

Zobowiązani przekazują świadectwa nabywcy albo najemcy, a w razie niewywiązania się z tego obowiązku, nabywcy lub najemcy przysługuje prawo do wykonania świadectwa na koszt zbywcy albo wynajmującego. Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Świadectwo trzeba też sporządzić dla budynków, w których całkowita powierzchnia użytkowa powyżej 250 m2 jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów. Obowiązek sporządzenia i zamieszczenia takiego świadectwa w wyraźnie widocznym miejscu ma na celu zapewnienie wzorcowej roli organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratury w zakresie zapewnienia stosowania i promowania rozwiązań energooszczędnych w budynkach zajmowanych przez te organy.

Świadectwo sporządza się na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej.

Metodologię określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetyczne.

Przepisy regulujące charakterystykę energetyczną budynków

 źródło: mib.gov.pl