Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2016

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Przypominamy, że na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 i zgodnie z art. 9tb ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 250), do dnia 30 kwietnia wójt, burmistrz, prezydent ma obowiązek sporządzić analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok poprzedni.

Ponadto wójt, burmistrz, prezydent ma obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które należy przekazać w terminie do 31 marca marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, zgodnie z art. 9q ww. ustawy na formularzy zgodnym z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz. U. 2016 poz. 934).

Jeśli chcą Państwo zlecić opracowanie powyższych dokumentów firmie zewnętrznej, z przyjemnością podejmiemy się tego zadania.