Obowiązek złożenia sprawozdania azbestowego

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Do dnia 31 stycznia osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy wykorzystujący wyroby zawierające azbest zobowiązani są przedłożyć marszałkowi województwa, prezydentowi miasta, burmistrzowi lub wójtowi „Informacje o wyrobach zawierających azbest”.

Dokument należy wypełnić zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest. Informację o sporządza się w dwóch egzemplarzach: jeden przedkłada się właściwemu organowi w formie pisemnej, drugi przechowuje się do czasu sporządzenia kolejnej informacji. 

Dla każdego obiektu, gdzie wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, należy wypełnić odrębną Informację.

Do wypełnienia Informacji konieczne jest sporządzenie Oceny, którą należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Dokument z przeprowadzonej kontroli okresowej sporządza się w jednym egzemplarzu. Ocenę należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest

W przypadku niezłożenia informacji o posiadaniu wyrobów zawierających azbest odpowiednio marszałkowi województwa albo wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, przedsiębiorca podlega karze grzywny.