NOWY ROK i nowe przepisy w ochronie środowiska.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Z gąszczu informacji poniżej zamieszczamy kilka z tegorocznych nowości w przepisach związanych z ochroną środowiska.

WYMIARY DRZEW POMNIKOWYCH – Od dnia 17 grudnia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz.U. 2017 poz. 2300). Nowe pomniki przyrody będą powoływane przez Rady Gmin z uwzględnieniem zapisów tegoż rozporządzenia. W przypadku drzewa, które osiągnęło pomnikowe wymiary wójt, burmistrz lub prezydent będzie mógł wnieść sprzeciw w przypadku zgłoszenia zamiaru usunięcia takiego drzewa.

PŁATNE REKLAMÓWKI - Od dnia 1 stycznia 2018 r. reklamówki lekkie są odpłatne. Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę. Opłatę recyklingową będzie pobierał sklep lub hurtownia. Będzie ona stanowić dochód budżetu państwa i ma być wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana.

RYZYKO POWODZIOWE - Na stronie www.mapy.isok.gov.pl dostępna są zaktualizowane mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego od strony morza.

PRAWO WODNE - Zgodnie z nową ustawą – Prawo wodne opłaty za wodę dla mieszkańców mają pozostać na niezmienionym poziomie – ma to zapewnić krajowy regulator cen. Jego rolą będzie nadzór nad wysokością opłat, tak aby były one racjonalne i uzasadnione ekonomicznie. Z kolei woda dla rolników do ilości 5000 litrów dziennie liczona średniorocznie będzie bezterminowo bezpłatna. Dla przedsiębiorców do końca 2019 r. obowiązywać będą jednostkowe stawki opłaty za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty stałej i wynosić będą: za pobór wód podziemnych — 500 zł na dobę za 1 m3/s za określony w pozwoleniu wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym; za pobór wód powierzchniowych — 250 zł na dobę za 1 m3/s.

MONITORING POWIETRZA – przyjęto ustawę, której celem jest podniesienie jakości badań powietrza atmosferycznego oraz zwiększenie bezpłatnego i powszechnego dostępu do informacji na temat rozkładu zanieczyszczeń. Badania jakości powietrza mają być jednolite dla całego kraju, a co za tym idzie - bardziej miarodajne. Efektem wprowadzanych zmian będzie bezpłatny i powszechny dostęp do informacji na temat rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych województwach, w tym prognoz jakości powietrza. Informacje na ten temat będą zamieszczane na stronach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.

TRANSPORT ODPADÓW – Od dnia 24 stycznia pojazdy przeznaczone do przewożenia odpadów będą musiały posiadać tabliczkę z napisem ODPADY . Środków transportu odpadów nie oznacza się w przypadku, gdy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów a także, gdy pojazdem przewozi się odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nieprzekraczającej 100 kg. Odpady będą musiały być przewożone wraz z dokumentem potwierdzającym ich rodzaj oraz dane zlecającego ich transport.