Podsumowanie zmian wprowadzonych w 2017 roku, dotyczących wycinki drzew

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

Ubiegły rok był niezwykle bogaty w zmiany dotyczące zapisów odnoszących się do zasad obowiązujących przy wycince drzew, dlatego dla ułatwienia, poniżej przedstawiamy aktualne przepisy obejmujące to zagadnienie.

Co do zasady usunięcie drzewa lub krzewu jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta po złożeniu wniosku przez posiadacza nieruchomości, za zgodą właściciela nieruchomości, na której rośnie drzewo.

Zgoda właściciela nie jest konieczna w przypadku wniosku złożonego przez spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową zarządzaną przez zarząd, zarządcę nieruchomości będącej własnością skarbu Państwa, a także w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego lub posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Wniosek o wycinkę drzewa lub krzewu może także złożyć właściciel urządzeń, jeśli drzewo lub krzew zagraża funkcjonowaniu tych urządzeń.

Jeśli drzewo rośnie w pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, pozwolenie wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Jeśli zaś na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody, pozwolenie wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego lub regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

W przypadku, gdy drzewo lub krzew rośnie na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, aby je usunąć należy uzyskać pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przed wydaniem zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych.

Od wymienionych powyżej ogólnych zasad, są jednak wyjątki. Powyższych przepisów nie stosuje się, m.in. do:

- drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;-  krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2

- drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

- drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach 

- drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenach zieleni;

- drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

- drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty;

- drzew lub krzewów należących do gatunków obcych.- drzew, których obwód na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm – dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm – dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew. W przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza powyższe wymiary, właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, zawierającego: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin, z których sporządza protokół. W terminie 14 dni od dnia oględzin właściwy organ może wnieść sprzeciw. Jest to możliwe w przypadku lokalizacji drzewa: na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków; lub na terenach objętych formami ochrony przyrody; lub na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń; lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Może wnieść sprzeciw także, gdy drzewo spełnia kryteria pomnika przyrody.

Za wycinkę drzewa nalicza się opłatę mnożąc liczbę cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm i stawkę opłaty. Wniesienie opłaty może być uzależnione od żywotności drzewa po przesadzeniu lub od żywotności nasadzeń zastępczych. Opłatę za usunięcie krzewu ustala się mnożąc liczbę metrów kwadratowych powierzchni gruntu pokrytej usuwanymi krzewami i stawkę opłaty.

Nie nalicza się opłat m.in. za usunięcie drzew lub krzewów:

- na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;

- drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń;

- drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza: 120 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego, 80 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

- drzew lub krzewów, które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;

- topoli o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm wynoszącym powyżej 100 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

- drzew lub krzewów z grobli stawów rybnych.