Kolejne zmiany dotyczące zasad wycinki drzew

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Od dnia 17 czerwca obowiązuje zmiana ustawy o ochronie przyrody, tym razem zaostrzająca wcześniej złagodzone przepisy, dotyczące zasad wycinki drzew. Zmiany dotyczą przede wszystkim wycinki drzew przez osoby fizyczne, na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Obecnie nie ma obowiązku zgłaszania chęci wycięcia drzewa, jedynie wtedy gdy na wysokości 5 cm obwód pnia nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Gdy obwód jest większy niż przezdstawione powyżej, konieczne jest zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa do organu wydającego decyzję – wójta, burmistrza, prezydenta.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, organ wydający decyzję dokonuje oględzin drzewa. 

Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw, jeżeli drzewo rośnie na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na terenach objętych formami ochrony przyrody lub gdy drzewo spełnia kryteria uznania go za pomnik przyrody. Organ musi wnieść sprzeciw, jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie lub w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia.

Organ może przed upływem 14-dniowego terminu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w wymaganym terminie, drzewo można wyciąć przez okres 6 miesięcu, pamiętając jednak o dodatkowych przepisach ograniczających możliwość wycinki, dotyczących ochrony gatunkowej. Po upłynięciu powyższego terminu, należy rozpocząć procedurę od nowa i dokonać ponownych oględzin.

Zwolnienie z opłaty za usunięcie drzewa następuje po upływie 5 lat. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, która ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której usunięto drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. Opłatę wyznacza się mnożąc obwód pnia i kwotę 500 zł.